МОК фомира Арбитажен суд – претседател Тони Дескоски

MOK

На денешното ре­дов­но го­диш­но со­бра­ние на Ма­ке­дон­ски­от олим­пи­ски ко­ми­тет (МОК) бе­ше ре­ше­но да се фор­ми­ра Спорт­ско-ар­би­траж­ни­от суд (САС), кој ќе функ­ци­о­ни­ра ка­ко по­себ­но те­ло и ќе по­сре­ду­ва при спо­ро­ви­те на ре­ла­ци­ја­та спор­ти­сти – клу­бо­ви – на­ци­о­нал­ни спорт­ски фе­де­ра­ции и обрат­но и ќе бидат извршни.

За прв пре­тсе­да­тел на САС е из­бран про­фе­со­рот на Прав­ни­от фа­кул­тет во Скоп­је, То­ни Де­ско­ски, а за не­гов за­ме­ник, про­фе­со­рот Го­ран Ко­ев­ски.

На со­бра­ни­е­то бе­ше ре­че­но де­ка САС ќе има упра­вен од­бор и чле­но­ви, но број­ни­от со­став до­пол­ни­тел­но ќе би­де утвр­ден. До­го­во­ре­но е вре­ме­тра­е­ње­то на ре­ша­ва­ње­то на спо­ро­ви­те да трае од шест најм­но­гу до 12 ме­се­ци. Стран­ки­те во спо­ро­ви­те се долж­ни да ги по­чи­ту­ва­ат од­лу­ки­те на САС, кои се ко­неч­ни и не сме­ат во дру­га прав­на ин­стан­ца во Ма­ке­до­ни­ја да ба­ра­ат са­ти­сфак­ци­ја.

На денешното собрание Самбо федерацијата беше примена во семејството на МОК.

ipon.mk/В.Д.

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ПОПУЛАРНО