Импресум

Главен и одговорен уредник:

Венцо Донев

Соработници:

Ненад Петков

Илија Стефановски
Кирил Манев

Жарко Костовски

Кенан Асани

Основач/ сопственик:

Здружение на граѓани за водење здрав живот „Здрав дух“ – Скопје.