ВАДА ја објави листата на забранети супстанци за 2022 година

221

ФИАС ги известува сите спортисти, тренери и лични поддржувачи на спортистите дека Светската анти-допинг агенција (ВАДА) ја објави Листата на забранети супстанци и методи за 2022 година (листа); Резиме на главни измени и објаснувачки белешки од 2022 година; и Мониторинг програма за 2022 година.

Листата 2022 година е одобрена од Извршниот комитет на WADA (ExCo) за време на состанокот на 14 септември 2021 година и стапува на сила на 1 јануари 2022 година.

Листата се објавува три месеци пред да стапи на сила, така што спортистите, нивната придружба и другите засегнати страни можат да се запознаат со какви било измени. На крајот на краиштата, спортистите се одговорни за забранетите супстанции пронајдени во нивното тело и забранетите методи за кои е утврдено дека биле користени. Придружниците на спортистите се исто така одговорни за прекршувања на правилата против допинг, доколку се утврди дека се соучесници. Следствено, ако постои сомневање за статусот на супстанцијата или методот, важно е тие да се обратат за совет за нивните соодветни анти-допинг организации (Меѓународна федерација или национална анти-допинг организација).